Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola


Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pakļautībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno dizaina un mākslas izglītības programmas.

MĒRĶIS


Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

MISIJA


Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes māksliniecisko projektēšanu (dizainu) un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.

VĪZIJA


Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola - moderna un prestiža starptautiski pazīstama izglītības iestāde kā Eiropas mākslas un dizaina izglītības, un inovāciju centrs.

Kontaktinformācija, rekvizīti:
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
Reģ. Nr. 90000039272
K. Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013
Valsts Kase, kods TRELLV22
Konts: LV62TREL2220518002000

Tālrunis: 67360823
E-pasts: rdmv@rdmv.lv