IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

 

Lai sagatavotos 2017./2018. mācību gada iestājpārbaudījumiem, aicinām apmeklēt sagatavošanās kursus.

 

Informācija par sagatavošanās kursiem atrodama šeit.

 

 

IZGLĪTOJAMAJIEM JĀIESNIEDZ SEKOJOŠI DOKUMENTI:


1. Iesniegums, adresēts skolas direktoram /PDF/;
2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);
3. Izziņa par veselības stāvokli;
4. Četras fotokartītes 3 x 4 cm;
5. Pases kopija;
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu.

 


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI JĀKĀRTO: 


ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, KOMPOZĪCIJĀ, VEIDOŠANĀ.

 


- Iestājpārbaudījumu konsultācijas Zīmēšanā, Gleznošanā, Kompozīcijā un Veidošanā notiks 2017. gada 30. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 12:00 K.Valdemāra ielā 139, Rīgā.

 

- Iestājpārbaudījumi notiks 2017. gada 3., 4. un 5. jūlijā.


- Katrā specialitātē uzņem tās personas, kuras iestājpārbaudījumos ieguvušas visvairāk punktu, pie summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi. Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota personai, kura visvairāk punktus ieguvusi Kompozīcijā.


- Sekmīgie izglītojamie saņem Valsts stipendiju.

 

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS

 

 

RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2016./2017.MĀCĪBU GADAM

 

 

IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA PIKC "RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ"

 

 

Informācija atjaunota 21.04.2017.