Mazs un bijīgs - Inetas Freidenfeldes glezniecība

05.01.2023. 

Mazs un bijīgs: Inetas Freidenfeldes glezniecība

Ineta Freidenfelde ir 70. gados dzimusi latviešu māksliniece, kura savulaik beigusi Liepājas lietišķās mākslas koledžu, ir studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā scenogrāfiju un glezniecību un pieder pie tās mākslinieku paaudzes, kura mākslas studijas koledžā uzsāk vēl padomju laikā, bet noslēdz jau neatkarīgā Latvijā. Jautāta par šo periodu, māksliniece atzīst, ka 90. gados mākslā izmaiņas notika pakāpeniski, kad vēl “īsti nebija radusies jauna sistēma, jo viss nesabruka vienā dienā”, taču iespēju lauks neizbēgami mainījās. Atvērās durvis starptautiskai apmaiņai un Ineta Freidenfelde bija viena no tām studentēm, kura papildināja savas zināšanas Amsterdamas vasaras universitātē.

 

Kopumā Inetas Freidenfeldes glezniecībai raksturīgs aktīvs dabas motīvu lietojums, kā arī simboli, kas no darba uz darbu atkārtojas un akumulējas darbu ciklos. Par šādiem jēgas piesūcinātiem simboliem mākslinieces daiļradē kļūst sievietes ķermenis,  kurpes, putni, ornamenti, rakstu zīmes, kā arī augi.
Māksliniecei raksturīgi arī dažādi tehnisko risinājumu meklējumi – spēles ar formu un formātu, gleznošana uz koka dēlīšiem un ikonu glezniecības tehnikas elementi, piemēram, zelta fona izmantošana.

Ineta Freidenfelde, Ievas vīna dārzs, 75x100, audekls, akrils, 2013.  Foto: http://www.manss.lv/2013/lvi2013/044.jpg

Ineta Freidenfelde, Šķiršanās, 115x90, audekls, akrils, 2013 Foto: http://www.manss.lv/lvi2014/074.jpg

Ineta Freidenfelde, Karaliene, 41x33, audekls, akrils 2017. Foto: https://kunstiruum.ee/products/ineta-freidenfelde-kuninganna

Ineta Freidenfelde, Siers, 2009.  Foto: http://www.manss.lv/lvi2009/015.jpg

Viena no nozīmīgām mākslinieces tēmām ir dzīvās dabas attēlojums un tās mijiedarbība ar cilvēku. Viņa uzskata, ka daudzu cilvēku nevērīgās attieksmes pret dabu pamatā ir nepareiza vērtību sistēma, kas rezultējas tās nesaudzīgā piesārņošanā. Taču Inetas Freidenfeldes darbi šo piesārņojumu vai nepareizību savam skatītājam nerāda. Gluži pretēji, darbos notverts dabas skaistums, sīkstums un neatkarība, antropocentriskā skatījuma noraidījums izpaužas tieši caur dabas slavinājumu.

Šāda kritiska pieeja pret cilvēku dzīvesveida tendencēm iekļaujas kopējā izpratnē par vides ētiku, kas kā filozofijas apakšnozare pasaulē sāka attīstīties 20. gs. 70. gados. Gadu gaitā prioritāro vides filozofijas jautājumu lokā arvien svarīgāki kļuva bioloģiskās daudzveidības jautājumi, jo īpaši apdraudēto sugu aizsardzība, ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas sociālie aspekti, kā arī diskusijas par vides izpratni kopumā. Vides ētika pētīja morālās attiecības starp cilvēku un dabu, visu dzīvo būtņu vērtību, kā arī mūsdienu aktuālāko vides globālo problēmu risinājumu morālos aspektus.
 

Šādas idejas nebija svešas arī Latvijā, kuras iedzīvotāju vidū pieķeršanos dabai un tās tēliem var atzīmēt kā raksturīgu tendenci gan sadzīviskā līmenī, gan mākslā. Tā 1984. gadā top kopprojekts izstāde “Daba. Vide. Cilvēks” kuras ideju mākslinieks Ojārs Ābols loloja jau kopš astoņdesmito gadu sākuma. Viņam tā labu laiku bija bijusi viena no glezniecības pamattēmām, turklāt ekoloģiskās problēmas šis mākslinieks tvēra arī filozofiskā skatījumā, domājot par garīgās vides piesārņojumu un mūsdienu civilizācijas nākotni. Viņa ideja guva plašu atsaucību mākslinieku vidū.

Tāpat daļa no Latvijas Atmodas kustības veidojošā spēka ir Vides aizsardzības klubs (VAK), kas tiek dibināts 1986. gadā un ir vecākā dabas aizsardzības nevalstiskā organizācija Latvijā.

Turpinot stāstu par mākslinieci Inetu Freidenfeldi, jāatzīmē ka vēl viena nozīmīga tēma viņas daiļradē ir simboli, dažādas zīmes, kuras ne vienmēr ir tūlītēji nolasāmas. Maģistrantūras laikā māksliniece ieinteresējas par seno ēģiptiešu rakstību iekļaujot to savos mākslas darbos kā reljefu, kas daļēji saplūst ar fonu. Līdzīgi uz koka dēlīšiem gleznotajā darbā “Mēdeja”, kas ilustrē sengrieķu traģēdiju, izmantoti latīņu teksta fragmenti no Ovīdija “Metamorfozēm”. Šie nospiedumi gandrīz neiejaucas mākslas darba kopējā kompozīcijā, taču ir klātesoši otrajā plānā. Vērīgam skatītājam tas ir papildinošs vēstījums, kuru nepieciešams atšifrēt.

Ineta Freidenfelde, Ceļmala, 39x64 audekls, eļļa Foto: https://inetaart.com/index.php/lv/portfolio/item/7-celmala

Māksliniecei, darbojoties ar simboliem, ar laiku likumsakarīgi interešu lokā iekļaujas arī mākslas darbu sakrālais potenciāls, jo reliģija ir lauks, kur simboliskās nozīmes sastopamas pārpārēm.  Tā 2003. gadā ciemojoties Hamilton Kerr institūtā, Kembridžā mākslinieces uzmanību vēsturiskajām glezniecības tehnoloģijām un savā ziņā sakrālajai mākslai pievērsa profesore Renāta Woudhuysen – Keller. Apzināti vēloties paplašināt savas zināšanas Ineta Freidenfelde zināšanas par ikonu rakstīšanu un restaurācijas pamatiem turpināja papildināt gan Latvijas Kristīgajā akadēmija, gan Rīgas Celtniecības koledžā.

Jaunākie autores mākslas darbi saistīti ar gleznojumu ciklu "Pilsētas eņģeļi", kura pirmie aizmetņi rodas jau 2018. gadā. Šī cikla ietvaros tapušas daudzas gleznas, no kurām daļa, kā jau tas notiek ar aktīvi radoša mākslinieka darbiem, projekta gaitā nokļūst pie mākslas mīļotājiem, atraujoties no cikla un kļūstot par autonomiem, mākslas darbiem. Māksliniece uzskata, ka tas neveido idejisku pārrāvumu un neko neatņem projekta iecerei, drīzāk apstiprina patiesās dzīves rita nebeidzamību, kur jaunie darbi aizstāj iepriekšējos, uzturot dzīvu pašu ideju. Māksliniece stāsta, ka “Pilsētas eņģeļi” sākotnēji aizsākās kā reakcija uz pandēmijas laikā ieviesto karantīnu, kad ikdienas steigu nomainīja daudz mierīgāks laika ritējums: “Un šādi, negaidīti, man atvērās apbrīnojama pasaule, kura virmo mums apkārt un reizē paliek nepamanīta. Pasaule, kura brīnišķīgi iztiek bez mums, bet bez kuras mūsu dzīves kvalitātes būtu daudz blāvākas.”

Ineta Freidenfelde, Saldais skūpsts, 2020, audekls, eļļa, zeltījums autortehnikā. Foto: https://www.facebook.com/aminoritelpa/photos/a.1924146727701444/5753716668077745 

Ineta Freidenfelde, Rīts (Diptihs), 2021, audekls, eļļa, zeltījums autortehnikā. Inetas Freidenfeldes foto.

“Tematiski tie ir viena pagalma stāsti, ļoti konkrēti putni, zvēriņi, augi, kuri tiek fiksēti ikdienas vidē, viņu dzīves telpā. Savā veidā tā ir mazo dzīvju dienasgrāmata, kuras vērojot var sajust, ieraudzīt, novērtēt to lielumu pretstatā cilvēka iedomātajam svarīgumam. Tas ir skrupulozs ikdienas darbs vērojot un fiksējot mazās pasaules ritmu, drāmas, laimes mirkļus, apzinoties to nebeidzamību.”

Būtiska nozīme šajos mākslas darbos ir zelta fonam, kas aizgūts no Bizantijas sakrālās mākslas tradīcijas. No vienas puses zelts ir tikai fons, kas vieno gleznojumu ciklu un mākslinieces redzējumu, no otras puses tas ir senā tradīijā balstīts elements, kurš runā par tēliem citā, transcendentā realitātē.

Mākslas zinātniece, antropoloģe Ieva Melgalve savā pētījumā “Mākslas darba tapšana jauno ontoloģiju skatījumā”, kas apskata arī mākslinieces daiļradi, un viņas mākslu raksturo kā mazās ontoloģijas, kur filosofiskās teorijas radušas iedzīvinājumu reālā mākslas procesā. "Tā ir vispārīga pierakstīšanas stratēģija, kas atklāj objektus un to savstarpējās attiecības. Bez ironijas reģistrē pasauli, vienlaikus atbrīvojot iztēli."

Jaunākajos mākslinieces darbos dabas tēma manifestējas gleznojumos, kuros redzami dažādi pļavas ziedi un kultūraugi.

Ineta Freidenfelde, Asni, 2021, audekls, eļļa, zeltījums autortehnikā. Inetas Freidenfeldes foto.

Ineta Freidenfelde, Auzu lauks, darba fragments, 2022, audekls, eļļa, zeltījums autortehnikā. Inetas Freidenfeldes foto.

Izstāde “Pilsētas eņģeļi” Foto: https://www.facebook.com/photo?fbid=3439101099701465&set=pcb.3439101146368127

Aplūkojot darbus “Auzu lauks” un “Gaismā”, kuriem izvēlēts īpatnējs rakurss, skatītājs itin viegli var iedomāties, ka atrodas kādas baznīcas kupola iekšpusē un pacēlis galvu raudzītos debesīs – mazs un bijīgs.

Jaunākā mākslinieces Inetas Freidenfeldes izstāde aplūkojama mākslas telpā “Aminori” no 13. decembra līdz 18. janvārim.

 

Raksta autore: Krista Balode 

 

Izmantotā literatūra:
Daba. Vide. Cilvēks: 1984.–2004. – Rīga: Latvijas Mākslinieku savienība, 2004.
https://enciklopedija.lv/skirklis/36194-vides-filozofija-
https://inetaart.com/index.php/lv/
https://www.arei.lv/lv/ineta-freidenfelde
https://makslinieki.lv/profile/Ineta-Freidenfelde/
https://eng.lsm.lv/article/features/features/latvias-got-personality-bird-painter-ineta-freidenfelde.a438674/
http://aminori.lv/drizuma/ineta-freidenfelde-pilsetas-engeli-vol-x/
http://www.manss.lv/freidenfelde.html