PIETEIKŠANĀS PROGRAMMAS ERASMUS+ PROJEKTA MOBILITĀTEI ČEHIJĀ

17.09.2019.

 

Aicinām pieteikties PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagogus un izglītojamos Erasmus+ (KA2) programmas mācību mobilitātes projekta "DIversity of CEramics" mobilitātei, kas notiks Čehijā šī gada oktobrī.

Projekta "DIversity of CEramics" mērķi ir atbalstīt tradicionālo amatniecību – keramiku, podniecību, iepazīties ar procedūrām un tehnoloģijām, ko izmanto dažādu produktu ražošanā partnerinstitūcijās un vietējās rūpnīcās, uzlabot studentu profesionālās un transversālās prasmes, palielināt studentu iespējas darba tirgū, attīstīt studentu radošumu un iztēli (2D + 3D keramikas kompozīcijas), uzlabot studentu prasmes gatavo produktu ražošanā un prezentēšanā, palielināt studentu motivāciju mācīties par kultūru gan tieši, gan ar tīmekļa rīku starpniecību, palīdzēt studentiem izprast partnervalstu atšķirības, kā arī ievērot līdzīgo kultūras, sociālajos un vēsturiskajos aspektos, profesionālo mācību priekšmetu skolotāju rosināšana ieviest un attīstīt jaunas metodes un metodes, sniegt skolotājiem, kuri sekmēs projekta ideju un mērķu sasniegšanu attiecībā uz starpkultūru darbu, iespējas darbam starppriekšmetu aktivitātēs, attīstīt angļu valodas zināšanas un IKT komunikācijai un specifiskiem mērķiem, kā arī darbs un sadarbība starptautiskās komandās.

Saskaņā ar PIKC "RDMV" internacionalizācijas stratēģiju projekta ietvaros tiks veicināta izglītības iestādes starptautiskā atpazīstamība, attīstot jaunas starptautiskas sadarbības ar jauniem partneriem, tādējādi paplašinot sadarbības partneru tīklu un veicinot PIKC "RDMV" integrēšanos un konkurētspēju Eiropas mēroga profesionālo izglītības iestāžu vidū.

Projekta rezultātā pedagogi iegūs jaunas zināšanas, ko ieviest savā mācību metodikā, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, sekmētu novatorismu un jaunradi. Paredzams, ka pedagoģiskais personāls gūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots pielietot daudzpusīgākas mācību metodes, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai, kā arī iepazīs un apgūs citu valstu izglītības iestāžu un organizāciju pieredzi mākslas un dizaina izglītības jomā un nozares industrijā.

Izglītojamie gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūs jaunas prasmes dizainā un mākslā, kā arī iepazīsies ar citu valstu tradīcijām.

Saskaņā ar Projektu konkursā ir aicināti pieteikties PIKC “RDMV” izglītības programmas “Keramikas izstrādājumu dizains” 2., 3. un 4. kursu, un PIKC “RDMV” izglītības programmas “Keramikas izstrādājumu dizains (35b)” 1. un 2. kursu izglītojamie, kuri projekta norises laikā ir sasnieguši pilngadību (sākot ar 14.10.2019. ir pilngadīgi).

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 17.09.2019. līdz 20.09.2019. plkst. 17:00 direktora vietniecei ārpusklases un audzināšanas darbā 213. kabinetā. Kontaktpersona: Aija Kalvāne, tālrunis: 66154230, e-pasts: aija.kalvane@rdmv.lv.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks 23.09.2019.

Konkursa rezultātu paziņošana notiks 24.09.2019., publicējot rezultātus PIKC „RDMV” mājaslapā – www.rdmv.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs PIKC „RDMV” direktora apstiprināta komisija.

Konkursa nolikums /PDF/