Produktu dizains

Produktu dizainers pēta, konceptualizē un novērtē idejas, pārvēršot tās par taustāmiem izgudrojumiem un produktiem. Produkta dizainera loma ir apvienot mākslu, zinātni un tehnoloģijas, lai radītu jaunus un mūsdienīgus produktus.

Produktu dizaina programmā izglītojamie apzinās lietotāja vajadzības, veiks materiālu un tehnisko risinājumu izpēti, izgatavos un testēs maketus, kā arī sagatavos tehniskos projektus. Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūs arī vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas ir Latvijas un Eiropas dizaina izglītības augstskolās, darbs dizaina birojos.

 

PIKC "RDMV" piedāvā mācības šādos Produktu dizaina virzienos:

 • Cilvēks  un darbība

 • Cilvēks un publiskā telpa

 • Cilvēks un daba

 • Cilvēks un identitāte

 • Cilvēks un mobilitāte

  Cilvēks un brīvais laiks

 

Virziens “Cilvēks un darbība’’ vērsts uz cilvēka fizisko aktivitāti - rosināt uz aktīvu dzīvesveidu, risināt efektīvu cilvēka ikdienas vajadzību sasniegšanu, mudināt mainīt tendences un pētīt nākotni.

Virziens “Cilvēks un publiskā telpa’’ vērsts uz aktivitātēm, kuras norisinās atvērtā un sabiedrībai pieejamā telpā - uz ceļiem, publiskajos laukumos, parkos un pludmalēs.

Virziens “Cilvēks un daba’’ vērsts uz mērķi uzlabot industriālās jaunrades pasauli, saudzējot dabu un ļaujot radīt produktus ar jaunu vērtību.

Virziens “Cilvēks un identitāte’’ vērsts uz ideju par ķermeni kā sociālās izpētes un saziņas līdzekli. Ar savu izskatu mēs varam atšķirties viens no otra, vienlaikus cenšoties panākt sociālās saiknes un piederības izjūtu.

Virziens “Cilvēks un mobilitāte’’ vērsts uz aktivitātēm, kas saistītas ar atraktīvu, daudzveidīgu un iekļaujošu publisko ārtelpu pilsētā. Virziens vērsts uz iedzīvotāju dzīvesveidu bez auto, kājāmgājēju pārvietošanos pilsētā un veloinfrastruktūras attīstību pilsētā.

Virziens “Cilvēks un brīvais laiks’’ vērsts uz aktivitātēm, kurās indivīds iesaistās brīvas gribas vadīts, atpūtā vai paplašinot savu individuālo un spontāno sociālo dalību, brīvi piekopjot radošās iespējas.

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SATURS

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
• Latviešu valoda, Literatūra
• Matemātika
• Svešvaloda
• Sports
• Sociālās zinības un vēsture
• Kultūra un māksla
• Dabas zinības
• Fizika
• Datorika


Vispārējie mākslas moduļi:
• Zīmēšana
• Gleznošana

 

Profesionālo kompetenču speciālie moduļi:
• Kompozīcija - grafikas dizaina pamati
• Formveide - veidošana, maketēšana, tektonika
• Dizaina procesi - dizaina pētniecības metodes
• Dizaina produktu izstrāde - ergonomika, telpiskā modelēšana, prezentēšanas tehnika un metodes
• Dizaina produktu skicēšana
•Dizaina produktu skicēšana:
• Materiālu tehnoloģiju izmantošana dizaina produktu izstrādē
• 2D digitālā modelēšana - tehniskā grafika, tēlotājģeometrija, datorprogrammu pielietošana
• 3D digitālā modelēšana, datorprogrammu pielietošana
• Uzņēmējdarbība dizainā - mārketings
• Dizaina produktu konteksta izpēte - pētniecības metodes, dizaina vēsture, mūsdienu dizaina attīstības scenāriji
• Projektu īstenošana produktu dizainā - ražošanas procesi
• Vizuālās identitātes izstrāde produktu dizainā - zīmolvadība

 

Produktu dizainera asistenta prakse

 

 

 

 

 

Attēls: Paula Līva Lorence, Attīstošie priekšmeti bērniem ar autismu "Taktil", 2018. Darba vadītājs: Ivars Drulle, foto: Aigars Hibneris