Vidusskolas priekšmetu pedagogi

  

ANNA KALVĀNE

Vispārizglītojošā cikla vadītāja

Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas skolotāja

Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.hist.)

Vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības skolotāja kvalifikācija

ANITA BOGAČKOVA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Filoloģijas maģistrs (Mg.philol.)

 

 

RAMONA MĪLIGA

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Mākslas maģistrs (Mg.art.), vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija

 

DAILA BRIZGA

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.)

MADARA ĀBOLTIŅA

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā (Mg.paed.)

Humanitāro zinātņu bakalaurs (Bc.art.)

 

DAINA SILAKALNE-ARĀJA

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg.oec.)

ARTURS HOFMANIS

Sporta skolotājs

Profesionālais bakalaurs sporta pedagoga specialitātē, fiziskās audzināšanas skolotāja un peldēšanas trenera kvalifikācija

GUNDEGA VANCĀNE

Sporta skolotāja

Izglītības zinātņu bakalaurs (Bc.sc.edu.), sporta skolotāja un florbola vecākā trenera kvalifikācija

 

SVETLANA OŠE

Angļu valodas skolotāja

Izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.edu.), vidējās izglītības angļu valodas pedagoga kvalifikācija

OLGA BELECKA

Angļu valodas skolotāja

Filoloģijas bakalaurs (Bc.philol.), angļu valodas skolotāja kvalifikācija

ILGA VĪTOLA

Matemātikas skolotāja

Sociālo zinātņu maģistrs matemātikā (Mg.math.), matemātikas pasniedzēja kvalifikācija

KARINA FASUĻINA

Matemātikas skolotāja

Sociālo zinātņu maģistrs matemātikā (Mg.math.), statistikas matemātiķa kvalifikācija

 

VILMĀRS ZEME

Fizikas skolotājs

Matemātikas skolotājs

Profesionālā augstākā izglītība, fizikas un matemātikas vidusskolas skolotāja kvalifikācija

KRISTINA JEVČENKO-KOZLOVSKA

Informātikas skolotāja

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā (Bc.edu.), informātikas un programmēšanas skolotāja kvalifikācija

MĀRTIŅŠ GAILIS

Reliģiju vēstures skolotājs

Humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē (Mg.theol.), reliģijas un ētikas skolotāja kvalifikācija

TAMĀRA KĻIMKO

Mūzikas vēstures skolotāja

Augstākā izglītība, kora solista kvalifikācija

VALDA SALMIŅA

Vācu valodas skolotāja

Filoloģijas bakalaurs vācu filoloģijā (Bc.philol.)

Mākslas maģistrs (Mg.art.)

DACE VOSA

Mākslas vēstures skolotāja

Mākslas maģistrs (Mg.art.)

GUNDEGA GAILĪTE

Mākslas vēstures skolotāja

Mākslas maģistrs (Mg.art.)

  Informācija atjaunota 02.11.2018.