Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts

21.06.2019.

 

Projekta nosaukums: "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūras modernizācija"

Projekta numurs: 8.1.3.0/16/I/010

Projekta īstenotājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 145 983,00 (viens miljons viens simts četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – EUR 974 085,55 (deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit pieci euro un piecdesmit pieci centi) un nacionālais publiskais līdzfinansējums – EUR 171 897,45 (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit septiņi euro un četrdesmit pieci centi)

Projekta īstenošanas periods: 2017.gada otrais ceturksnis līdz 2019. gada trešais ceturksnis

Projekta vispārīgais mērķis: Modernizēt Profesionālās izglītības kompetences centru "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola", nodrošinot mācību atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķim "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu".

Projekta specifiskais mērķis: Pilnveidot Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūru un modernizēt radošās industrijas izglītības programmu realizācijai nepieciešamo infrastruktūru, veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" attīstības un investīciju stratēģija 2015.–2020. gadam nosaka, ka sekmīga kompetences centra attīstības un investīciju stratēģijas īstenošana ir pamats uz zināšanām balstītas sociāli vienlīdzīgas Latvijas sabiedrības veidošanā, un kompetences centrs ir viens no nozīmīgākajiem partneriem Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģijas līdz 2020. gadam mērķu sasniegšanai– dzīves kvalitātes uzlabošanai un apmierinātībai ar dzīvi, kā arī radošuma ideju izmantošanas sekmēšanai inovatīvai uzņēmējdarbībai Latvijā. Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un mākslinieciski – tehnoloģiskai izcilībai.

Profesionālās kultūrizglītības galvenais uzdevums ir nodrošināt jauniešu talantu izkopšanu, veicināt radošo izcilību veidošanos, uzturot Latvijas profesionālās mākslas, dizaina un tautas mākslas tradīciju nepārtrauktību un kvalitāti.

PIKC "RDMV" misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes māksliniecisko projektēšanu– dizainu, un sagatavot radošus, starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus. Lai tuvotos PIKC "RDMV" vīzijai par modernu un prestižu starptautiski pazīstamu kompetences centru, kā Eiropas mākslas un dizaina izglītības un inovāciju centru, nepieciešams īstenot virkni stratēģisko mērķu:
1) Radošās darbības izcilība – kvalitatīvi mākslas un dizaina pētījumi integrēti izglītības procesā ar plašu iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru radošajās programmās, kas sekmē radošo tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību;
2) Izglītības izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas izglītības iespējas, kas iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas un izglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus;
3) Organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna kompetences centra darba organizācija, kas veicina izglītības un radošās darbības izcilību, kā arī kompetences centra atpazīstamību pasaulē;
4) Infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns izglītības un radošo darbību veicinošs informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā.
Pilnveidojot PIKC "RDMV" infrastruktūru un modernizējot radošās industrijas izglītības programmu realizācijai nepieciešamo infrastruktūru, tiks veicināta izglītības atbilstība pašreizējām darba tirgus prasībām. Rezultātā tiks modernizēta viena no Latvijas vadošajām mākslas un dizaina izglītības iestādēm – Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola".

Projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūras modernizācija" ietvaros paredzēts modernizēt PIKC "RDMV", uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot veiksmīgāku mācību apguvi, tādējādi labāk sagatavojot izglītojamos esošajam darba tirgum. Nodrošinot labākus mācību vides un uzturēšanās apstākļus PIKC "RDMV" izglītojamajiem un darbiniekiem, tiks uzlabota mācību kvalitāte.

Projekta plānotie rezultāti:
 Modernizēta dienesta viesnīcas infrastruktūra;
 Modernizēta izglītības iestādes sporta infrastruktūra;
 Modernizēts dabaszinātņu kabinets "Fizika";
 Modernizēta izglītības iestādes bibliotēkas infrastruktūra;
 Modernizētas profesionālās izglītības programmas;
 Mācību procesā ieviesti inovatīvi IKT risinājumi;
 Modernizēts apgaismojums koplietošanas telpās.

Projekta īstenošanas vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013 un Ēveles iela 2, Rīga, LV-1013

Projekta atbildīgās personas: Direktors Alvis Līdaks, Projekta vadītājs Rihards Dīcis

Projekta progress (27.03.2018.):
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.pantu izsludināts pirmais iepirkums- “Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/010”Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” infrastruktūras modernizācija” darbības- iepirkuma speciālista pakalpojums- nodrošināšana uz uzņēmums līguma pamata”, par pieredzējuša iepirkumu speciālista piesaisti uz uzņēmuma līguma pamata. Veikti sagatavošanās darbi pārējo Projekta iepirkumu izsludināšanai, sagatavojot tehnisko specifikāciju prasības. Norit darbs pie iepirkumu dokumentācijas izstrādes sadarbībā ar piesaistīto iepirkumu speciālistu.

Projekta progress (21.06.2018.):
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts atklāts konkurss- “Būvdarbi Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2”, izsludināts iepirkums- “Būvuzraudzība objektos Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2”, izsludināts atklāts konkurss (virs Es savienības sliekšņa)- “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” vajadzībām” un izsludināts iepirkums- “Sadzīves tehniskas un elektropreču piegāde”.
Ar aktuālo informāciju var iepazīties Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” pircēja profilā https://www.rdmv.lv/lv/news/resursi/publiskie-iepirkumi

Projekta progress (19.07.2018.):
Atbilstoši atklātam konkursam “Būvdarbi Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2”, identifikācijas Nr.PIKC RDMV 2018/5/ERAF un noslēgtajam Būvdarbu līgumam Nr.PIKC RDMV 2018/5/ERAF, uzsākti būvdarbi Rīgā Kr.Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2.

Projekta progress (21.09.2018.):
Atbilstoši atklātam konkursam “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” vajadzībām” un noslēgtajiem piegādes līgumiem veiktas mēbeļu piegādes Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2. Izsludināts atklāts konkurss- “Aprīkojuma piegāde, montāža un uzstādīšana”, izsludināts iepirkums- “Datortehnikas piegāde, montāža un uzstādīšana”, izsludināts atklāts konkurss- “Aprīkojuma piegāde, montāža un uzstādīšana  jaunu programmu ieviešanai”.

Projekta progress (28.12.2018.):

Atbilstoši Projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” infrastruktūras modernizācija” iepirkumu plānam, izpildīti visi preču un piegādes līgumi. Tiek nodrošināta būvdarbu Rīgā, K. Valdemāra ielā 139 un Ēveles ielā 2, galējā izpilde un nodošana.

Projekta progress (21.03.2019.):
Tiek attiecināts noslēguma maksājuma pieprasījums.

Projekta progress (21.06.2019.):
Projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/010 ir īstenots, atbilstoši finansēšanas plānam un budžeta kopsavilkumam.