ERASMUS+ PROJKETS "PRAKSE PRODUKTU DIZAINA PROGRAMMĀS"

30.09.2020.

 

Projekta nosaukums: Erasmus +  pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts “Prakse produktu dizaina programmās”

Projekta numurs: Nr.2020-1-LV01-KA116-077273

Projekta īstenotājs: Profesionālās izglītības un kompetences centrs “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”

Projekta partnerorganizācija: Espamob Spain S.L, Spānija

Projekta mērķis: Stiprināt izglītojamo, pedagogu un PIA personāla svešvalodu kompetenci; uzlabot projekta dalībnieku profesionālās, sociālās un kultūras kompetences; veicināt dalībnieku nodarbinātību, lai atvieglotu iekļaušanos darba tirgū; radīt un veicināt izpratni starp dažādām kultūras un reģionālajām atšķirībām mākslas un dizaina jomā; pilnveidot zināšanas savas nozares industrijā un iegūt starptautisku pieredzi reālā darba situācijā.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Projekta rezultātā dalībnieki iegūs jaunas, specifiskas zināšanas nozarē un konkrētajā uzņēmumā, kā arī profesionālo pieredzi, kas turpmāk noderēs mācību procesā. Būtiski uzlabosies mācīšanas un mācīšanās kvalitāte un efektivitāte, kas sekmēs novatorismu un jaunradi. Dalība projektā izglītojamajiem radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi, uzlabos mācību sasniegumus un ieinteresētību mācību procesos, uzlabos nodarbinātības un karjeras iespējas, sekmēs svešvalodu prasmju uzlabošanu un veicinās starpkultūru izpratni.

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2020. – 30.10.2021.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 39030,00

Projekta vadītāja: Zane Struberga