NORDPLUS JUNIOR 2017 PROJEKTS

04.09.2017.

 

Projekta nosaukums: Nordplus Junior programmas projekts "Development of teaching methods in Design and Art" 

Projekta numurs: NP JR-2017/10180 

Projekta īstenotājs: PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”

Projekta partnerorganizācijas: Polarsirkelen videregående skole, Mo i Rana, Norvēģija

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir sekmēt inovācijas dizaina un mākslas izglītību programmu mācīšanās metodēs, tādējādi veicinot mākslas un dizaina skolu izglītības programmu attīstību. Novērojot mācību darba metodes partnerskolā, ir iespējams pilnveidot savas mācīšanas stratēģijas. 

Projekta mērķis saskan ar Nordplus Junior programmas mērķiem, kā sadarbības stiprināšana un attīstīšana starp skolām un kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstības veicināšana izglītībā. Projekta sadarbība sekmēs to, ka projektā iesaistītās valstis meklēs veidus, kā nodrošināt labās prakses un pieredzes apmaiņu gan pedagogiem, gan izglītojamajiem arī ārpus konkrētā projekta ietvariem. Projekta mērķis vistiešakajā veidā ir saistīts ar mācību programmu, jo projekta mērķis ir mācību procesa, izglītības kvalitātes uzlabošana, līdz ar to mācību programmu pilnveidošana.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Projekta rezultātā ieguvums abām skolām būs pilnveidotas izglītības programmas, pedagogiem pilnveidojot savas metodes konkrētajos mācību priekšmetos, piedaloties partnerskolas mācību darbā, to novērojot, kā arī pasniedzot savas mācību stundas partnerskolā, lai ar savām mācīšanas metodēm iepazīstinātu partnerskolas pedagogus un skolēnus.

Projekts paredz izglītības metožu un labo prakses piemēru aprobēšanu partnerorganizācijās, kas veicinās profesionālās izglītības internacionalizāciju, tādējādi sekmējot inovācijas mācību procesā un padarot izglītības programmas aktuālākas, pielāgojot tās darba tirgus prasībām. Projekta ietvaros tiks attīstīta un stiprināta Latvijas un Norvēģijas valstu sadarbība izglītības jomā, sekmējot jaunu sadarbības projektu rašanos šo valstu starpā, kā arī stiprinot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmu kopumā. 

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2017.- 01.08.2018.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 6850. 00 EUR

Projekta vadītāja: Agnese Zvaigzne