Profesionālo prasmju pilnveidošana dizainā un mākslā

11.11.2016.

 

Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projekts "Profesionālo prasmju pilnveidošana dizainā un mākslā"

Projekta numurs: 2016 1 LV01 KA102 022468

Projekta īstenotājs: PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC "RDMV")

Projekta partnerorganizācijas: Tartu Kunstikool, Igaunija; Kuressaare Ametikool, Igaunija

Projekta mērķi: PIKC "RDMV" projekta "Profesionālo prasmju pilnveidošana dizainā un mākslā" galvenais mērķis ir izglītojamo un pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana dizainā un mākslā Igaunijas profesionālās mākslas izglītības iestādēs. Igaunijas izglītības iestādēs notiks PIKC "RDMV" pedagoģiskā personāla apmācība, veicot darba novērošanu attiecīgajās izglītības programmās, un izglītojamo mobilitāte, kuras laikā izglītojamie iepazīsies ar uzņemošo mācību iestādi un mācību procesu, kā arī prakses laikā iepazīsies ar skolu sadarbības uzņēmumiem. Praktisko apmācību laikā pedagogi un izglītojamie apgūs jaunu tehnoloģiju pielietošanu dažādās dizaina tapšanas stadijās, spēs novērtēt un saskatīt to izmantošanas efektivitāti un nepieciešamību. Pedagogi iepazīsies ar kaimiņvalstu skolu mācīšanas metodiku un izstrādātajām dizaina izglītības programmām. 

Projekta sagaidāmie rezultāti: Pedagoģiskais personāls iegūs jaunas zināšanas savas nozares tehnoloģijās, tiks iedvesmots jauniem apmācību paņēmieniem, kļūs atvērtāks starptautiskai pieredzei un kompetenču uzlabošanai. Tas atspoguļosies turpmākajā mācību darbā, kurā iesaistīti ne tikai izglītojamie, bet arī pārējais pedagoģiskais personāls.

Izglītojamie gūs jaunas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kļūs elastīgāki. Prakses pieredze sniegs ieskatu darba tirgus vajadzībās, kas atvieglos jauniešu ienākšanu darba tirgū. Paredzams, ka iegūtā pieredze atspoguļosies izglītojamo praktiskajos radošajos darbos, kuros būs pamanāma projektā iegūto zināšanu un prasmju ietekme, kas izpaužas, kā jaunu materiālu vai tehnoloģisko risinājumu pielietojums, jaunu, atšķirīgu dizaina konceptu izstrāde.

Projekta rezultātā visi iesaistītie dalībnieki iegūs jaunu, starptautisku pieredzi, tiks stiprinātas un pilnveidotas profesionālās kompetences dizaina un mākslas nozarē, nostiprinātas un uzlabotas valodu zināšanas. Tiks stiprināta kaimiņvalstu sadarbība vienas nozares ietvaros, veicinot Baltijas sadarbības tīklu nostiprināšanu nākotnē.

Projekta īstenošanas periods: 05.09.2016.- 04.01.2018.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 21 078.00 EUR 

Projekta vadītāja: Agnese Zvaigzne

Projekta dalībnieku atlases konkursa nolikums: /PDF/