Izglītojamo uzņemšana

10.04.2019.

 

Dokumentu pieņemšana notiek no 3. jūnija līdz 1. jūlijam Rīgā, K. Valdemāra ielā 139

216. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.
Informācijas dienā, 15. jūnijā, no plkst.10:00 līdz 14:00.

 

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

1. PIKC "RDMV" direktoram adresēts iesniegums /PDF/;

2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);

3. Izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli;

4. 4 fotogrāfijas 3x4 cm;

5. Personu apliecinoša dokumenta kopija;

6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem – dokumenti, kas apliecina šo statusu;

7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām – dokumenti, kuri apliecina šo statusu;

8. Var pievienot vēl citus, piemēram, profesionālās ievirzes izglītību apliecinošus, dokumentus.

 

Iestājpārbaudījumi 2., 3. un 4. jūlijā

K. Valdemāra ielā 139, Rīgā

 

Iestājpārbaudījumu grafiks /PDF/

 

Konsultācijas iestājpārbaudījumiem notiek 1. jūlijā Rīgā, K. Valdemāra ielā 139

Skolas sporta zālē –1. stāvā no plkst. 10:00 līdz 12:00

 

Uzņemšanas kārtība /PDF/

 

Katrā izglītības programmā uzņem tos reflektantus, kuri iestājpārbaudījumos ir ieguvuši visvairāk punktu, pie vērtējumu punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi.

 

Pieteikšanās kārtība PIKC ''RDMV" dienesta viesnīcai /PDF/