Izglītojamo uzņemšana

10.04.2019.

 

Dokumentu pieņemšana notiek no 3. jūnija līdz 1. jūlijam 

Rīgā, K. Valdemāra ielā 139, 216. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Informācijas dienā, 15. jūnijā no plkst.10:00 līdz 14:00.

 

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

1. PIKC "RDMV" direktoram adresēts iesniegums /PDF/;

2. Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);

3. Izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli;

4. 4 fotogrāfijas 3x4 cm;

5. Personu apliecinoša dokumenta kopija;

6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem – dokumenti, kas apliecina šo statusu;

7. Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām – dokumenti, kuri apliecina šo statusu;

8. Var pievienot vēl citus, piemēram, profesionālās ievirzes izglītību apliecinošus, dokumentus.

 

Iestājpārbaudījumi jākārto zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un kompozīcijā.

Iestājpārbaudījumi notiks 2., 3. un 4. jūlijā K. Valdemāra ielā 139, Rīgā.

Reflektanti iestājpārbaudījumos tiks dalīti 3 maiņās. Savu maiņu uzzināsiet, iesniedzot dokumentus.

 

Iestājpārbaudījumu grafiks /PDF/

 

Iestājpārbaudījumu norises kārtība 

1. maiņa /PDF/

2. maiņa /PDF/

3. maiņa /PDF/

Iestājpārbaudījumiem nepieciešamie materiāli /PDF/

 

Konsultācijas iestājpārbaudījumiem notiek 1. jūlijā Rīgā, K. Valdemāra ielā 139, sporta zālē –1. stāvā no plkst. 10:00 līdz 12:00

 

Uzņemšanas kārtība /PDF/

 

Katrā izglītības programmā uzņem tos reflektantus, kuri iestājpārbaudījumos ir ieguvuši visvairāk punktu, pie vērtējumu punktu summas pieskaitot iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksta vidējo atzīmi.

 

Pieteikšanās kārtība PIKC ''RDMV" dienesta viesnīcai /PDF/