Mērķis, misija, vīzija

Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pakļautībā esoša bezmaksas profesionālās vidējās izglītības iestāde, kurai ir piešķirts mākslu izglītības kompetences centra statuss, turpmāk - Kompetences centrs. Kompetences centrs īsteno dizaina un mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguves.

 

MĒRĶIS

Kompetences centra darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mākslas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Kompetences centrs papildus izglītības programmu īstenošanai veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

 

MISIJA

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes māksliniecisko projektēšanu (dizains) un sagatavot radošus starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.

 

VĪZIJA

Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" - moderna un prestiža starptautiski pazīstama izglītības iestāde kā Eiropas mākslas un dizaina izglītības, un inovāciju centrs.

 

 

 

Informācija atjaunota 11.01.2023.